, Piła
Arrival
Departure

Konkurs FB

Dzień Matki

 1. Home
 2. Hotel
 3. Konkurs FB

Regulamin konkursu Dzień Matki

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Dzień Matki  („Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu jest „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000831001, posiadającą NIP 821-16-39-335, REGON 710021277, kapitał zakładowy: 2.982.300,00 zł, wpłacony w całości, nr BDO: 000078804, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w myśl przepisów ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator i Partner MojeCarmelowe/Now Brow - Agata Śmietana 
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/archehotelpila (zwanej dalej “Fanpage”).

 

Warunki uczestnictwa

 

 1. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
 4. Konkurs trwa od 19.05.2023 r.  do 25.05.2023 r.  do godziny: 24:00.  
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 26.05.2023 r.  za pośrednictwem Fanpage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 

Zadanie konkursowe

 

 1. Zadanie konkursowe polega na udostępnieniu posta z informacją o konkursie  i umieszczeniu w komentarzu pod w/w postem zdjęcia nawiązującego do Dnia Matki
 2. W konkursie zostanie wybranych 2 (liczba) zwycięzców.
 3. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie oddanych „polubieni” pod komntarzem ze zdjęciem. Zwycięża to zdjęcie, które otrzyma najwięcej reakcji „Lubię to!”.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem aplikacji Messenger lub za pośrecnictwem poczty elektronicznej.

 

 •  
 1. Nagrodami w konkursie są: rodzinny voucher na deser do Restauracji mARCHEw i bon podarunkowy na zabieg pilęgnacyjne do MojeCarmlowe/Now Brow
 2. Nagrodę można odebrać w recpecji Arche Hotel Piła przy ul.Piłsudskiego 1 w godzinach 24/h.
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31 maja 2023 r.  Po tym terminie nagroda traci ważność.
 4. Zwycięzca nie może domagać się wymiany Nagrody na nagrodę rzeczową lub na stanowiące jej ekwiwalent świadczenie pieniężne.
 5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage w zakresie: IMIĘ I NAZWISKO.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada, a Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia przeciwko Organizatorowi.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.
 8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie, listem poleconym, na adres: ARCHE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa, w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia zwycięzcy, z dopiskiem “Konkurs na facebooku”.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie lub zgłoszona drogą ustną, pocztą elektroniczną itp. nie zostanie rozpatrzona i nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również żądanie, jakiego domaga się reklamujący.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Dane osobowe i prawa autorskie

 

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika w ramach Konkursu, określone zostały w Załączniku nr 1 Regulaminu.
 2. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą Uczestnika na publikację danych Uczestnika w zakresie: IMIĘ I NAZWISKO.
 3. W przypadku, jeśli zadanie konkursowe będzie mogło zostać uznane za utwór, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem utworu, posiadającym do niego pełne prawa autorskie.
 4. Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworu z chwilą zgłoszenia w Konkursie.
 5. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie wskazanego przez Uczestnika materiału nadesłanego na konkurs w materiałach marketingowych Organizatora, w szczególności Uczestnik wyraża zgodę na włączenie  do innego utworu (np. spotu reklamowego, reklamy, gazetki) oraz na dodanie do innych elementów marketingowych Organizatora.
 6. W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, dane osobowe Uczestnika, mogą być przetwarzane do czasu upływu okresu przedawnienia tych roszczeń.
 7. W przypadku uznania, że materiał konkursowy stanowi utwór, Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy materiałów zawierających utwór, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu egzemplarzami materiałów zawierających utwór - wprowadzanie ich do obrotu, użyczenie lub najem tych materiałów,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu - prowadzenia działań reklamowych z wykorzystaniem utworu, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem takich mediów jak: prasa, telewizja, radio, Internet.

 1. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 2. Uczestnik  wyraża zgodę na wprowadzanie przez Organizatora modyfikacji w utworze.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania Nagrody) Uczestnikowi, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego.
 3. Niniejszy Konkurs nie jest "grą losową”, "loterią fantową”, "zakładem wzajemnym” ani "loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. Zmiana Regulaminu nie może wpłynąć negatywnie na warunki uczestnictwa w Konkursie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestnika przed zmianą Regulaminu
 6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu w całości.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 19.05.2023 r.

 

 

 

                                                                                                                      Organizator Konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestnika

Administratorem Twoich danych osobowych jest Arche Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-801), przy ul. Puławska 361 (dalej Arche).

W jakim celu i na jakiej podstawie Arche będzie przetwarzać dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, obsługi zgłoszeń konkursowych, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagród konkursowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Arche jest organizacja Konkursu, prowadzenie korespondencji z Uczestnikami i zwycięzcą konkursu oraz marketing własnych produktów. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.

Arche będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Arche. Ponadto Arche będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Arche będzie przetwarzać dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu, przez okres jednego roku od dnia zakończenia konkursu,  a także przez okres jaki przewidują to przepisy prawa do przedawnienia roszczeń, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski, rodo@arche.pl

Arche Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-801), przy ul. Puławska 361

 

Rooms and apartment

Standard Single Room
from 239PLN /night
from 239PLN /night

A single room is the perfect choice for solo travelers.

Room details

Standard Single Room

 • Area: 15-18m²
 • max. person: 1
Standard TWIN Room
from 269PLN /night
from 269PLN /night

A double room with two beds is the perfect choice for two friends.

Room details

Standard TWIN Room

 • Area: 20-36m²
 • max. person: 2
Standard DOUBLE Room****
from 319PLN /night
from 319PLN /night

A 4-star double room is the perfect choice for a couple.

Room details

Standard DOUBLE Room****

 • Area: 22m²
 • max. person: 2
Superior TWIN Room
from 299PLN /night
from 299PLN /night

The Superior double room with two beds is the perfect choice for two friends who need a little more space than in a standard room.

Room details

Superior TWIN Room

 • Area: 26-35m²
 • max. person: 2
Room for disabled people
from 310PLN /night
from 310PLN /night

Room adapted for disabled people. It is characterized by a larger bathroom and more space for wheelchairs. There are alarm buttons in both the ...

Room details

Room for disabled people

 • Area: 26m²
 • max. person: 2
Apartment
from 420PLN /night
from 420PLN /night

The apartment is an ideal choice for families or people who prefer to separate the bedroom from the living room.

Room details

Apartment

 • Area: 38m²
 • max. person: 2
Standard Single Room****
from 289PLN /night
from 289PLN /night

A 4-star single room is the perfect choice for single travelers.

Room details

Standard Single Room****

 • Area: 16-23m²
 • max. person: 1
Apartment****
from 459PLN /night
from 459PLN /night

A 4-star apartment is an ideal choice for travelers who expect a lot of space and for families.

Room details

Apartment****

 • Area: 66m²
 • max. person: 2
See all

ul. Piłsudskiego 1
64-920 Piła, Polska

See on map

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Arche S. A., ul. Puławska 361, 02-801, Warszawa . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved