, Piła
Przyjazd
Wyjazd

Konkurs FB

Dzień Matki

Regulamin konkursu Dzień Matki

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Dzień Matki  („Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu jest „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000831001, posiadającą NIP 821-16-39-335, REGON 710021277, kapitał zakładowy: 2.982.300,00 zł, wpłacony w całości, nr BDO: 000078804, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w myśl przepisów ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator i Partner MojeCarmelowe/Now Brow - Agata Śmietana 
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/archehotelpila (zwanej dalej “Fanpage”).

 

Warunki uczestnictwa

 

 1. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
 4. Konkurs trwa od 19.05.2023 r.  do 25.05.2023 r.  do godziny: 24:00.  
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 26.05.2023 r.  za pośrednictwem Fanpage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 

Zadanie konkursowe

 

 1. Zadanie konkursowe polega na udostępnieniu posta z informacją o konkursie  i umieszczeniu w komentarzu pod w/w postem zdjęcia nawiązującego do Dnia Matki
 2. W konkursie zostanie wybranych 2 (liczba) zwycięzców.
 3. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie oddanych „polubieni” pod komntarzem ze zdjęciem. Zwycięża to zdjęcie, które otrzyma najwięcej reakcji „Lubię to!”.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem aplikacji Messenger lub za pośrecnictwem poczty elektronicznej.

 

 •  
 1. Nagrodami w konkursie są: rodzinny voucher na deser do Restauracji mARCHEw i bon podarunkowy na zabieg pilęgnacyjne do MojeCarmlowe/Now Brow
 2. Nagrodę można odebrać w recpecji Arche Hotel Piła przy ul.Piłsudskiego 1 w godzinach 24/h.
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31 maja 2023 r.  Po tym terminie nagroda traci ważność.
 4. Zwycięzca nie może domagać się wymiany Nagrody na nagrodę rzeczową lub na stanowiące jej ekwiwalent świadczenie pieniężne.
 5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage w zakresie: IMIĘ I NAZWISKO.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada, a Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia przeciwko Organizatorowi.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.
 8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie, listem poleconym, na adres: ARCHE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa, w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia zwycięzcy, z dopiskiem “Konkurs na facebooku”.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie lub zgłoszona drogą ustną, pocztą elektroniczną itp. nie zostanie rozpatrzona i nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również żądanie, jakiego domaga się reklamujący.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Dane osobowe i prawa autorskie

 

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika w ramach Konkursu, określone zostały w Załączniku nr 1 Regulaminu.
 2. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą Uczestnika na publikację danych Uczestnika w zakresie: IMIĘ I NAZWISKO.
 3. W przypadku, jeśli zadanie konkursowe będzie mogło zostać uznane za utwór, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem utworu, posiadającym do niego pełne prawa autorskie.
 4. Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworu z chwilą zgłoszenia w Konkursie.
 5. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie wskazanego przez Uczestnika materiału nadesłanego na konkurs w materiałach marketingowych Organizatora, w szczególności Uczestnik wyraża zgodę na włączenie  do innego utworu (np. spotu reklamowego, reklamy, gazetki) oraz na dodanie do innych elementów marketingowych Organizatora.
 6. W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, dane osobowe Uczestnika, mogą być przetwarzane do czasu upływu okresu przedawnienia tych roszczeń.
 7. W przypadku uznania, że materiał konkursowy stanowi utwór, Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy materiałów zawierających utwór, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu egzemplarzami materiałów zawierających utwór - wprowadzanie ich do obrotu, użyczenie lub najem tych materiałów,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu - prowadzenia działań reklamowych z wykorzystaniem utworu, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem takich mediów jak: prasa, telewizja, radio, Internet.

 1. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 2. Uczestnik  wyraża zgodę na wprowadzanie przez Organizatora modyfikacji w utworze.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania Nagrody) Uczestnikowi, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego.
 3. Niniejszy Konkurs nie jest "grą losową”, "loterią fantową”, "zakładem wzajemnym” ani "loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. Zmiana Regulaminu nie może wpłynąć negatywnie na warunki uczestnictwa w Konkursie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestnika przed zmianą Regulaminu
 6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu w całości.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 19.05.2023 r.

 

 

 

                                                                                                                      Organizator Konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestnika

Administratorem Twoich danych osobowych jest Arche Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-801), przy ul. Puławska 361 (dalej Arche).

W jakim celu i na jakiej podstawie Arche będzie przetwarzać dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, obsługi zgłoszeń konkursowych, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagród konkursowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Arche jest organizacja Konkursu, prowadzenie korespondencji z Uczestnikami i zwycięzcą konkursu oraz marketing własnych produktów. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.

Arche będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Arche. Ponadto Arche będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Arche będzie przetwarzać dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu, przez okres jednego roku od dnia zakończenia konkursu,  a także przez okres jaki przewidują to przepisy prawa do przedawnienia roszczeń, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski, rodo@arche.pl

Arche Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-801), przy ul. Puławska 361

 

Pokoje i apartamenty

Pokój 1 osobowy Standard
od 250 /noc
od 250 /noc

Pokój jednosobowy to idealny wybór dla podróżujących w pojedynkę.

Szczegóły pokoju

Pokój 1 osobowy Standard

 • Metraż: 15-18m2
 • Maks. osób: 1
Pokój 2 osobowy Standard TWIN
od 280 /noc
od 280 /noc

Pokój dwuosobowy z dwoma łóżkami to idealny wybór dla dwójki znajomych.

Szczegóły pokoju

Pokój 2 osobowy Standard TWIN

 • Metraż: 20-36m2
 • Maks. osób: 2
Pokój 2 osobowy Standard DOUBLE****
od 329 /noc
od 329 /noc

Pokój dwuosobowy w standardzie 4 gwiazdek to idealny wybór dla pary.

Szczegóły pokoju

Pokój 2 osobowy Standard DOUBLE****

 • Metraż: 22m2
 • Maks. osób: 2
Pokój 2 osobowy Superior TWIN
od 309 /noc
od 309 /noc

Pokój dwuosobowy Superior z dwoma łóżkami to idealny wybór dla dwójki znajomych, który potrzebują trochę ...

Szczegóły pokoju

Pokój 2 osobowy Superior TWIN

 • Metraż: 26-35m2
 • Maks. osób: 2
Pokój 2 osobowy Superior przystosowany dla osób niepełnosprawnych
od 320 /noc
od 320 /noc

Pokój przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Charakteryzuje się większą łazienką oraz większa przestrzenią dla wózków ...

Szczegóły pokoju

Pokój 2 osobowy Superior przystosowany dla osób niepełnosprawnych

 • Metraż: 26m2
 • Maks. osób: 2
Apartament
od 430 /noc
od 430 /noc

Apartament jest idealnym wyborem dla rodzin lub osób, które preferują oddzielić sypialnię od salonu.

Szczegóły pokoju

Apartament

 • Metraż: 38m2
 • Maks. osób: 2
Pokój 1 osobowy Standard ****
od 299 /noc
od 299 /noc

Pokój jednosobowy w standardzie 4 gwiazdek to idealny wybór dla podróżujących w pojędynkę.

Szczegóły pokoju

Pokój 1 osobowy Standard ****

 • Metraż: 16-23m2
 • Maks. osób: 1
Apartament****
od 469 /noc
od 469 /noc

Apartament w standardzie 4 gwiazdek to idealny wybór dla podróżujących oczekujących dużo przestrzeni oraz dla rodzin.

Szczegóły pokoju

Apartament****

 • Metraż: 66m2
 • Maks. osób: 2
Zobacz wszystkie

ul. Piłsudskiego 1
64-920 Piła, Polska

Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Arche S. A., ul. Puławska 361, 02-801, Warszawa Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane